การทำเลสิก (Lasik)

/การทำเลสิก (Lasik)
การทำเลสิก (Lasik)2018-08-19T15:33:25+00:00

ทำเลสิก (Lasik)

เลสิฟ (LASIK) 
หรือ Laser In-Situ Keratomileusis

เลสิก เป็นวิธีการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ได้แก่ สายตาสั้น สายตาเอียง และสายตายาว โดยใช้เครื่องแยกชั้นกระจกตา แยกชั้นกระจกตาให้มีความหนาประมาณ 1 ใน 3 ของความหนากระจกตา แล้วใช้เลเซอร์ขัดเนื้อกระจกตาชั้นกลาง เพื่อเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา แล้วจึงปิดผิวกระจกตาเข้าที่เดิม